§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE: Sklep internetowy 34udgs.pl prowadzony jest przez firmę: 34UDGS Bartosz Kasowski  zarejestrowaną w 43-300 Bielsku Białej, ul. Sobieskiego 92 oraz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 5472032122, REGON 243305866.
Niniejszy regulamin stanowi zasady umów kupna/sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu. §2 DEFINICJE: 1. Klient – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu 34udgs.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową 2. Firma – 34UDGS Bartosz Kasowski  zarejestrowaną w 43-300 Bielsku Białej, ul. Sobieskiego 92 oraz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 5472032122, REGON 243305866. 3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.34udgs.pl §3 KONTAKT: 1. Adres przedsiębiorstwa: 34UDGS Bartosz Kasowski, 43-300 Bielsko Biała,  ul. Sobieskiego 92 2. Adres poczty elektronicznej: kontakt@34udgs.pl 3. Telefon: 502302069 lub 694718274 4. Klient może porozumieć się z Firmą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.
§4 INFORMACJE WSTĘPNE: 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych. 2. W podanej cenie zawarty jest koszt wysyłki, obsługa oraz VAT 23% § 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY: 1. Klient powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 7 dni. 2. Klient może skorzystać m.in. z następujących form płatności: przelew, płatność kartą (Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electro, Maestro). Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu. 3. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia. 4. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski. §6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:
1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 7 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 7 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Firmę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Firmie podanych w niniejszym regulaminie. 4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego w Internecie, jednak nie jest to obowiązkowe. 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 6. Skutki odstąpienia od umowy: - a. w przypadku odstąpienia od umowy Firma zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Firmę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 7 dni od dnia, w którym Firma została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.; - b. zwrotu płatności Firma. dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem; - c. Firma może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej; - d. Klient powinien odesłać towar na adres Firmy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Firmę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 7 dni; - e. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy; - f. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie. 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; §7 REKLAMACJA i GWARANCJA: 1. Firma jest zobowiązana do dostarczenia rzeczy wolnej od wad. 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w sklepie 34UDGS towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego. 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Firmy. 4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
5. Firma ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w §3 Regulaminu. 7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie. §8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ: 1. Klient ma możliwość skorzystania m.in. z: a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej. b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej § 9 DANE OSOBOWE: 1.Podane przez Klientów dane osobowe Firma zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wnikające z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 ze zm.). 3.Firma zapewnia, że dane osobowe Klientów nie dostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom. 4.Szczegółowe informacje, w tym o możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, o środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przez osoby nieuprawnione, powierzeniu przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Sklepu.
§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 1.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 2.Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3.Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między stronami będzie sąd właściwy według odpowiednich przepisów.