Polityka Prywatności Obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.
DANE OSOBOWE 1.Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest 34UDGS Bartosz Kasowski (zwany dalej „34UDGS” lub „firmą”) ul. Sobieskiego 92 43-300 Bielsko Biała, kontakt -  kontakt@34udgs.pl , NIP 5472032122 REGON 243305866;
2.W przypadku jakichkolwiek roszczeń lub pytań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@34udgs.pl lub listownie pod wskazanym powyżej adresem.
3.34UDGS przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ("RODO”).
4.Polityka prywatności znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z usług 34UDGS, czyli dokonujesz rejestracji w Sklepie Internetowym, kupujesz produkty 34UDGS w Sklepie Internetowym, kontaktujesz się z nami lub zapisujesz się na newsletter, w celu otrzymywania od nas pocztą elektroniczną wiadomości mailowych z treściami marketingowymi. Dane osobowe przetwarzane przez 34UDGS są uzyskiwane bezpośrednio od Klientów, w związku z korzystaniem z usług 34UDGS.
5.W zależności od usług, z jakich korzystasz, 34UDGS przetwarza następujące dane osobowe:
- 34UDGS wykorzystuje dane osobowe w celu udostępnienia Klientom usług, zarządzania kontem w Sklepie Internetowym oraz realizacji zamówień i obsługi zwrotów i reklamacji, przetwarzania danych dla celów rachunkowych i podatkowych, a także wysyłki zamówionego newslettera. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także szczególny przepis prawa, który pozwala 34UDGS przetwarzać dane, w celu wykonania prawnego obowiązku – np. przepisy rachunkowe i podatkowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
- 34UDGS wysyła do Klientów komunikaty marketingowe w postaci newslettera na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej tylko wtedy, gdy Klient wyraził na to zgodę. Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda Klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym czasie. W każdej wiadomości marketingowej, którą wysyła 34UDGS, znajduje się specjalny link do rezygnacji z Newslettera. Użytkownik, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym może zrezygnować z newslettera także poprzez zmianę ustawień na koncie użytkownika. Wycofanie zgody możliwe jest także poprzez wysłanie do 34UDGS wiadomości mailowej na adres: kontakt@34udgs.pl . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
- 34UDGS wykorzystuje dane osobowe w celu kontaktowania się z Klientami, na przykład pocztą elektroniczną, a także odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, które zostały skierowane do 34UDGS, w celu lepszego wykonywania usług, informowania o zmianach oraz udzielania wyjaśnień i informacji. Podstawą do przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes 34UDGS (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. 34UDGS wymaga podania przez Klienta tych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji umowy – wykonania usług lub realizacji zamówienia. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Klienta, 34UDGS nie będzie mogło zrealizować usług lub zamówień. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. podatkowe,34UDGS może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. 7.Dane osobowe są powierzane dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu 34UDGS, mające na celu: - wsparcie strony internetowej Sklepu, - realizację usług związanych z marketingiem bezpośrednim za pośrednictwem poczty elektronicznej, - obsługę internetowych kanałów medialnych i mediów społecznościowych,
- realizację płatności związanych z zamówieniami w Sklepie, - realizację usług związanych z przechowywaniem danych, - realizację usług kurierskich, - realizację usług księgowych - realizację usług prawnych na rzecz 34UDGS.
34UDGS powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu firmy. W przypadku przekazywania danych, 34UDGS zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz w/w dzialaności.
8. 34UDGS nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani w pkt. powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw 34UDGS.
9.34UDGS nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.
10.34UDGS przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania umów z Klientami, tj. świadczenia usług, a także obsługi zamówień oraz procesu reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych na 34UDGS przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie. W celach marketingowych dane są przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
11.34UDGS zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.
12.Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych które były wykorzystywane przez firmę.
13.Klientom przysługuje prawo do poprawiania danych osobowych, w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
14.Klientom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez 34UDGS. Sprzeciw „marketingowy” - Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację - Klient ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest dla 34UDGS niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Należy wtedy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez firmę przetwarzania objętego sprzeciwem. 34UDGS przestanie przetwarzać dane Klienta w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec praw Klienta lub też że dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
15. Klientom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez 34UDGS.
16. Klientom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
17. Klientom przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Klienta lub wskazanej osoby trzeciej.
18.Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, tel. +48 22 53 10 440, strona internetowa: http://www.giodo.gov.pl/
19.Pozyskane przez 34UDGS dane nie będą profilowane.